Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

Utworzono dnia 18.04.2023

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄWOLNICY UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

 

STOWARZYSZENIE SPES OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA

STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

 

Do 7 maja 2023r. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności. 

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, dostępne na stronie: www.spes.org.pl

Kto może złożyć wniosek o stypendium:

 • osoba, która ma trudną sytuację materialną,
 • sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym (dzieckiem wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, jak np. w przypadku dziecka wymagającego wsparcia oddechu respiratorem czy karmienia dojelitowego),
 • której dziecko nie ukończyło 25 roku życia.
 • deklarują gotowość wykorzystania własnych możliwości radzenia sobie z trudnościami.

Stypendium

 1. Wysokość i forma przyznanej pomocy będzie ustalana indywidualnie dla każdej rodziny. Pomoc przyznajemy na okres jednego roku (12 miesięcy), z możliwością jej kontynuowania. 
 2. Pomoc może być udzielona w następujących formach: jednorazowego świadczenia pieniężnego, dofinansowania zakupu środków pomocniczych i leków, dofinansowania do czynszu, dofinansowania do  zakupu sprzętu specjalistycznego dla dziecka, dofinansowania do zakupu podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, dofinansowania zakupu niezbędnych i ważnych życiowo sprzętów domowych, dofinansowania tzw. wkładu własnego do likwidacji barier architektonicznych lub poniesienia innych wydatków poprawiających warunki mieszkaniowe, dofinansowania kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe Świadczeniobiorcy, wypożyczenia sprzętu specjalistycznego będącego własnością Stowarzyszenia, w przypadku konieczności poprawy warunków mieszkaniowych - dofinansowania zakupu lokalu mieszkalnego, w tym dofinansowania wkładu własnego przy zaciąganiu przez Świadczeniobiorcę kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego; dofinansowania wkładu własnego (partycypacji) w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa mieszkaniowego, którego Świadczeniobiorca będzie najemcą, dofinansowania kaucji w związku z zawarciem przez Świadczeniobiorcę umowy najmu lokalu mieszkalnego, czasowego udostępnienia na cele mieszkalne Mieszkania Wsparcia, pracy socjalnej, pracy środowiskowej.
   
 3. Przyznawane w ramach Programu jednorazowe świadczenie pieniężne (stypendium) jest zasiłkiem pomocy społecznej z funduszy pozarządowych, niepodlegającym opodatkowaniu. Wypłacamy je w formie comiesięcznego bądź kwartalnego stypendium.
   
 4. Wniosek może złożyć każda rodzina, która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym (dzieckiem wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, jak np. w przypadku dziecka wymagającego wsparcia oddechu respiratorem czy karmienia dojelitowego), które nie ukończyło 25 roku życia. Pomoc jest przyznawana rodzinom, które znajdują się w odniesieniu do tych kryteriów w najtrudniejszej sytuacji. Pomoc jest przyznawana rodzinom, które deklarują gotowość wykorzystania własnych możliwości radzenia sobie z trudnościami i aktywnego działania na rzecz trwałej poprawy swojej sytuacji życiowej. Nie ma żadnych innych kryteriów udziału w programie. Ilość przyznawanych stypendiów jest uzależniona wyłącznie od ilości posiadanych przez nas na ten cel środków, aż do ich wyczerpania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proponujemy złożenie wniosku i oczekiwanie na naszą decyzję.
 5. Wszystkie czynności niezbędne do złożenia wniosku wykonywane są wyłącznie w bazie rekrutacyjnej. Nie przyjmujemy wniosków przesyłanych do nas drogą korespondencyjną oraz składanych osobiście. Wniosek elektroniczny można wypełniać w kilku etapach - w każdej chwili jest możliwe zapisanie wniosku wypełnionego np. w połowie i ponowne kontynuowanie wypełniania wniosku np. po kilku dniach.
   
 6. Podczas składania wniosku nie załącza się żadnych dokumentów. Złożenie wniosku polega wyłącznie na udzieleniu odpowiedzi na zadanie w bazie rekrutacyjnej pytania.
   
 7. W przypadku osób nie posiadających dostępu do komputera czy Internetu zachęcamy do korzystania z pomocy instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów oraz innych osób do udzielenia Wnioskodawcy odpowiedniej pomocy.

Etapy rekrutacji:

 1. Rekrutacja do programu przebiega w następującej kolejności:

a) Złożenie wniosku rekrutacyjnego - Osoby zainteresowane składają elektroniczny wniosek o udział w programie. Wszystkie wnioski poprawnie wypełnione i przekazane do bazy rekrutacyjnej są rozpatrywane.

b) Kontakt telefoniczny pracownika Stowarzyszenia - Pracownik Stowarzyszenia podejmie kontakt telefoniczny z rodzinami zakwalifikowanymi drugiego etapu rekrutacji.

c) Spotkanie z rodziną w miejscu zamieszkania - Do rodzin wstępnie zakwalifikowanych do Programu zgłasza się przedstawiciel Stowarzyszenia (pracownik lub wolontariusz) celem zapoznania się z sytuacją rodziny w miejscu zamieszkania. W przypadku rodzin, które kontynuują uczestnictwo w Programie decyzję o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podejmuje koordynator Programu po zapoznaniu się z wnioskiem rodziny.

d) Okazanie oryginałów dokumentów - W trakcie wizyty przedstawiciela  Stowarzyszenia Wnioskodawcy przedstawiają mu oryginały dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku (będą to między innymi deklaracje podatkowe wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, decyzje zasiłkowe, zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, opinia lokalnego ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie i inne wskazane indywidualnie przez Stowarzyszenie dokumenty). Po wizycie, Wnioskodawcy przesyłają kopie dokumentów w postaci elektronicznej i stanowią one załącznik do wniosku. W przypadku osób, kontynuujących udział w Programie wykaz dokumentów ustala indywidualnie koordynator Programu.

e) Informacja o kwalifikacji do programu – Po weryfikacji dokumentów oraz pozyskanych informacji, Stowarzyszenie podejmuje decyzję zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania rodziny do Programu.

f) Podpisanie umowy o objęcie Programem stypendialnym - Po pozytywnej weryfikacji pobranych dokumentów oraz pozyskanych informacji, Stowarzyszenie wydaje decyzję kwalifikującą rodzinę do Programu oraz przesyła propozycję umowy. Po jej podpisaniu przez Wnioskodawcę, staje się on Świadczeniobiorcą i uruchamiana jest na jego rzecz realizacja pomocy na warunkach i w okresie wskazanym w umowie.

g) Po zakończeniu rekrutacji wszyscy wnioskodawcy dostaną informację na maila.
 

Udział w Programie:

 1. Przyznana przez nas pomoc w postaci  świadczenia  pieniężnego nie wymaga rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych środków decyduje rodzina.
 2. Przyznana dodatkowa pomoc w formie, np. likwidacji barier architektonicznych, remontów mieszkań wymaga od rodziny dokumentowania i rozliczania wydatków.
   
 3. W okresie korzystania z pomocy Stowarzyszenie może w każdym czasie zażądać dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku, poza informacjami i dokumentami przedłożonymi przed wydaniem decyzji o jej przyznaniu.
   
 4. Wszelkie podejmowane przez Stowarzyszenie decyzje są uznaniowe, ostateczne, nie są uzasadniane i nie przysługuje od nich żaden środek odwoławczy.
   
 5. Wszystkie dane osobowe rodzin niezakwalifikowanych do udziału w Programie są usuwane.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą