Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Utworzono dnia 02.02.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.:

wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. składa się w terminie nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (w przypadku wniosków złożonych po 29.02.2024r.)
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

Wszelkie informacje dotyczące dodatku można uzyskać pod numerem telefonu:

81 882 50 51 wew. 12 lub 793-830-216

 

Refundacja podatku VAT -

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przysługuje obiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystującym jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Kryterium dochodowe
przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

  • 1.500,00zł – gospodarstwo wieloosobowe
  • 2.100,00zł – gospodarstwo wieloosobowe

Do 31.07.2023r. dochód liczymy za 2021 rok, od 01.08.2023r. za rok 2022. Dochód wyliczany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

 

Wniosek składany elektronicznie

Wniosek o refundację podatku VAT złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy. W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej do tego wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.


W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
2) do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą