Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy

Dodatek osłonowy 2024 r.

Utworzono dnia 26.01.2024

Dodatek osłonowy przysługuje:

•    osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
•    osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę. 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosijednorazowo:

228,80  dla gospodarstwa domowegojednoosobowego;

343,20  dla gospodarstwa domowegoskładającego się z 2 do 3 osób;

486,20  dla gospodarstwa domowegoskładającego się z 4 do 5 osób;

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art.27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

286,00  dla gospodarstwa domowegojednoosobowego;

- 429,00  dla gospodarstwa domowegoskładającego się z 2 do 3 osób;

- 607,75  dla gospodarstwa domowegoskładającego się z 4 do 5osób;

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

 

Wnioski są przyjmowane do 30 kwietnia 2024 r., po tym terminie  pozostawia się je bez rozpoznania.

 

Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicybędzie obsługiwał nabór wniosków owypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem profilu zaufanego.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Wniosek
    Utworzono dnia 26.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • Oświadczenie
    Utworzono dnia 26.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą